FRIENDS AND CLASSMATES

 

betty111.jpg (22272 bytes) ... betty114.jpg (14926 bytes)

 

betty112.jpg (11287 bytes) ... betty113.jpg (22671 bytes)

 

betty115.jpg (7619 bytes) ... betty136.jpg (15992 bytes)

COACH MARION CHAPLESKY [NASUGBU

ELEM] - BETTY AUSTIN -- NASHVILLE -- 1992

 

betty224.jpg (6507 bytes) ...

betty234.jpg (8539 bytes)

NANCY HAHN

SHARON O'HANALON

 

betty235.jpg (13320 bytes)

JERRY GRANT 0R GERALDINE NICHOLS ? AND OMAR ?

 


Photos courtesy of Betty J [Reichard] Austin